0123 876 544
Bảng xếp hạng
Thứ hạng Họ và tên Trường Tỉnh/thành phố Điểm
8806 Nguyễn Công Đảng THPT An Nghĩa TP HCM 0
8807 Hải Nam THPT An Nghĩa TP HCM 0
8808 Võ Khôi Tuấn Anh THPT An Nghĩa TP HCM 0
8809 Trần Thị Xinh THPT An Nghĩa TP HCM 0
8810 Lê Phương Anh THPT An Nghĩa TP HCM 0
8811 Hoàng Thị Quỳnh Nhung THPT An Nghĩa TP HCM 0
8812 Linh Huỳnh THPT An Nghĩa TP HCM 0
8813 Chân Thành THPT An Nghĩa TP HCM 0
8814 Éo Quan Tâm THPT An Nghĩa TP HCM 0
8815 Mạc Thiên Vy THPT An Nghĩa TP HCM 0
8816 Ngân Toro THPT An Nghĩa TP HCM 0
8817 Mạnh Hùng THPT An Nghĩa TP HCM 0
8818 Hoàng Nhiệm THPT An Nghĩa TP HCM 0
8819 Ngô Khánh Ngọc THPT An Nghĩa TP HCM 0
8820 Nguyễn Thuỳ Dương THPT An Nghĩa TP HCM 0